Tweede verblijven

De gemeente heft een belasting op tweede verblijven. Een tweede verblijf is elke constructie met woon- of verblijfsgelegenheid, waarvoor niemand is ingeschreven in het bevolkingsregister of het vreemdelingenregister voor het hoofdverblijf. Een vakantie-, zomer- of weekendhuisje is elke constructie die kan aangewend worden voor dagrecreatie, ongeacht de aan- of afwezigheid van om het even welke nutsvoorziening.

De belasting geldt voor iedereen die op 1 januari van het aanslagjaar op het adres van het tweede verblijf, vakantie-, zomer- of weekendhuisje niet in de bevolkingsregisters of het vreemdelingenregister is ingeschreven voor het hoofdverblijf en als houder van het zakelijk recht (eigenaar, vruchtgebruiker, opstalhouder of erfpachter), huurder of gebruiker, over het tweede verblijf, vakantie-, zomer-, of weekendhuisje kan beschikken.

Kosten

325,00 euro per tweede verblijf per jaar.

Aanpak

Aangifteverplichting: elke belastingplichtige moet uiterlijk op 31 januari van het aanslagjaar aangifte doen door middel van het formulier dat u kan terugvinden op deze pagina. 

De correct ingevulde, gedag- en getekende aangifte moet binnen de hierboven gestelde termijn worden ingediend bij de financiële dienst.