Algemeen directeur

Vanaf 1 maart 2018 nam Chris Bax de functie van gemeentesecretaris over van Jozef Van Gils. Sinds 1986 was zij al werkzaam als secretaris bij het OCMW. Met de inwerkingtreding van het nieuwe Decreet Lokaal Bestuur veranderde haar titel van gemeentesecretaris naar algemeen directeur. 
 
De algemeen directeur heeft de algemene leiding over de gemeentelijke diensten en staat aan het hoofd van het personeel. Zij is de schakel tussen de politieke organen van de gemeente en de gemeentelijke diensten. Zo woont de algemeen directeur de vergaderingen van de gemeenteraad en het college bij en stelt de notulen ervan op. 
 
Samen met de gemeentediensten zorgt de algemeen directeur voor een goede voorbereiding van de dossiers die worden voorgelegd aan het college en aan de gemeenteraad. Zij waakt erover dat de beleidsbeslissingen daadwerkelijk en correct worden uitgevoerd. Hierbij wordt de algemeen directeur ondersteund door de verschillende gemeentelijke diensten. 
 
Daarnaast is de algemeen directeur ook voorzitter van het managementteam, waarin ook de diensthoofden en de financieel directeur zetelen. Ze coördineert de opmaak van de beleidsnota bij het gemeentebudget en van de strategische nota bij het meerjarenplan.