Naar inhoud

Praktisch

Secretariaat
Gemeentelaan 60
2381 Ravels

tel. 014 65 48 32
fax 014 65 94 68
e-mail

Openingstijden

DagOpeningsuren
Maandag09.00-12.00 uur
Dinsdag09.00-12.00 uur
17.00-19.00 uur
Woensdag09.00-12.00 uur
13.30-15.00 uur*
*uitgezonderd
juli en augustus
Donderdag09.00-12.00 uur
Vrijdag09.00-12.00 uur

Openbaarheid van bestuur

De gemeente Ravels probeert de burgers zo goed mogelijk te informeren over haar beleid en activiteiten. Wie een vraag heeft voor het gemeentebestuur, kan die steeds stellen aan zijn dossierbehandelaar, aan de ambtenaar aan het loket, per telefoon, per brief of per e-mail.

 

Het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur biedt de burgers enkele extra garanties. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen actieve en passieve openbaarheid van bestuur.

 

Actieve openbaarheid: de gemeente neemt zelf initiatieven om de burgers te informeren over het gemeentebeleid. Dat doet ze via de website, publicaties in het Berichtenblad, brochures, enz...

Passieve openbaarheid: burgers hebben het recht om bepaalde bestuursdocumenten in te kijken, er een kopie van te ontvangen en uitleg te krijgen. Hierop zijn wel een aantal uitzonderingen van toepassing, onder meer ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer, commerciële en industriële informatie, ... . Wie precies wil weten welke uitzonderingen de gemeente mag inroepen om een document niet openbaar te maken, kan er best het decreet op naslaan (zie link onderaan deze pagina).

 

Aanvragen om documenten in te kijken, er een kopie van te ontvangen of uitleg te krijgen, kunnen per brief, per fax of per e-mail ingediend worden bij de gemeente. Daarvoor kan het gemeentelijk aanvraagformulier gebruikt worden, dat onderaan deze pagina gedownload kan worden.

De aanvrager moet naam, adres en contactgegevens vermelden, evenals een duidelijke omschrijving van de documenten waarvan hij inzage, een kopie of uitleg wil.

 

Aanvragen tot openbaarmaking worden in principe binnen 15 dagen beantwoord. Als de beslissing positief is, krijgt de aanvrager binnen 30 dagen inzage, uitleg of een kopie. Als er meer tijd nodig is om de informatie te verzamelen of om na te gaan of er een uitzondering van toepassing is, krijgt hij bericht dat de termijn met 15 dagen verlengd wordt. Inzage en uitleg zijn gratis. Voor een kopie rekent de gemeente een retributie op administratieve prestaties aan.

 

Verkregen bestuursdocumenten mogen niet gebruikt of verspreid worden voor commerciële doeleinden, tenzij het gaat om milieu-informatie.

 

Is de beslissing negatief, dan kan de aanvrager beroep aantekenen. Hoe dat moet, staat vermeld in de brief waarin de beslissing wordt meegedeeld.