Naar inhoud

Praktisch

Jeugddienst
Gemeentelaan 60
2381 Ravels
tel. 014 65 41 72
fax 014 65 94 68
e-mail

Openingstijden

DagOpeningsuren
Maandag09.00-12.00 uur
Dinsdag09.00-12.00 uur
17.00-19.00 uur
Woensdag09.00-12.00 uur
13.30-15.00 uur*
*uitgezonderd
juli en augustus
Donderdag09.00-12.00 uur
Vrijdag09.00-12.00 uur

Reglement i.v.m. het gebruik gemeentelijke parken, speelpleinen, sport- en recreatiecentra

In het uniform gemeentelijk politiereglement werden volgende richtlijnen opgenomen i.v.m. het gebruik van parken, speelpleinen, sport- en recreatiecentra. 

Artikel 1: Toepassingsgebied
Deze politieverordening is van toepassing op de parken, speelpleinen, sport- en recreatiecentra.

Artikel 2
In de hoger genoemde parken, speelpleinen, sport- en recreatiecentra is het behoudens in geval van vergunning van de burgemeester verboden:

 1. aanwezig te zijn buiten de openingsuren vermeld op de aanwijzingsborden aan de toegangen, behoudens in het kader van gebeurtenissen georganiseerd door verenigingen die daarvoor een toelating hebben van het gemeentebestuur;
 2. heestermassieven, bloemperken, al dan niet afgesloten grasperken te betreden of te laten betreden tenzij het daarvoor aangelegde speel- en of ligweiden betreffen;
 3. grond, zand, droog hout, snoeihout of bladgrond te verzamelen of weg te halen;
 4. afsluitingen te beklimmen;
 5. in bomen te klauteren;
 6. er motorvoertuigen die niet meer kunnen rijden te plaatsen, achter te laten of te parkeren. Aanhangwagens, reclamevoertuigen alsmede auto's en slepen met een hoogst toegelaten gewicht van meer dan 3,5 ton zijn er eveneens verboden, behoudens dienstvoertuigen en voertuigen van leveranciers;
 7. enige handelsactiviteit uit te oefenen behoudens voorafgaande toelating van de burgemeester;
 8. dieren te laten baden in de waters;
 9. zich te gedragen, te spelen of sport te beoefenen op een wijze die gevaarlijk of hinderlijk is voor zichzelf of voor de aanwezigen;
 10. voor de bezoekers, om muziekinstrumenten en/of geluidstoestellen zoals radio's te gebruiken (uitgezonderd de zgn. walkman, discman, mp-3speler of ander geluidstoestel met “oortjes”);
 11. het park, speelplein en/of speelweide op eender welke manier te verontreinigen;
 12. rijwielen en bromfietsen te plaatsen tegen bomen, plantsoenen, banken of monumenten.

Deze verbodsbepalingen gelden niet voor de daartoe aangestelde personen in het kader van hun onderhoudswerken.

Artikel 3
Behoudens op de daartoe voorbehouden en als dusdanig gesignaleerde plaatsen is het verboden er:

 1. met voertuigen te rijden, stil te staan of te parkeren. Dit verbod geldt niet voor fietsen bestuurd door kinderen van 9 jaar of jonger;
 2. te varen of om het even welke watersport te beoefenen;
 3. te vissen of dieren te vangen of achter te laten;
 4. open vuren aan te leggen of barbecues te houden;
 5. ruitersport te beoefenen;
 6. te kamperen of er de nacht door te brengen;
 7. de bevroren waters te betreden;
 8. te zwemmen.

Artikel 4
In de hoger genoemde parken, speelpleinen, sport- en recreatiecentra is het verplicht:

 1. huisdieren aan de leiband te houden. De gebruikte lengte van de leiband mag niet meer dan 1,5 m bedragen;
 2. de voorziene infrastructuur op een normale wijze te gebruiken;
 3. papier en andere afval in de aangebrachte vuilnisbakken te werpen;
 4. rijwielen en bromfietsen te stallen in de daartoe voorziene plaatsen.
 5. zich te gedragen naar de richtlijnen die ter plaatse door middel van aanwijzingen op borden of door enig ander middel ter kennis worden gebracht.

Artikel 5
Huisdieren zijn verboden in de sporthallen, zwembaden, strandzones en ligweiden, behalve de diensthonden van hulp- en ordediensten en de blindengeleidehonden.

Artikel 6
Elke bezoeker of gebruiker moet zich onmiddellijk schikken naar de richtlijnen van de verantwoordelijken of hun aangestelden.

Artikel 7
De gangen en kleedkamers van de zwembaden, de sportterreinen en sporthallen mogen slechts betreden worden door de deelnemers aan de desbetreffende sportbeoefening. Andere personen mogen zich slechts in de voor het publiek bestemde plaatsen bevinden.

Artikel 8
In de speeltuinen mogen de kinderspeeltuigen enkel gebruikt worden door kinderen tot 12 jaar.

Artikel 9: Strafsanctie
Inbreuken op de artikelen 2, 3, 4, 5, 7 en 8 worden gestraft met een administratieve geldboete van maximum 250,00 EUR.