Naar inhoud

Praktisch

Jeugddienst
Gemeentelaan 60
2381 Ravels
tel. 014 65 41 72
fax 014 65 94 68
e-mail

Openingstijden

DagOpeningsuren
Maandag09.00-12.00 uur
Dinsdag09.00-12.00 uur
17.00-19.00 uur
Woensdag09.00-12.00 uur
13.30-15.00 uur*
*uitgezonderd
juli en augustus
Donderdag09.00-12.00 uur
Vrijdag09.00-12.00 uur

Statuten

Artikel 1: oprichting
Het lokaal overleg kinderopvang Ravels (LOK) is een gemeentelijke adviesraad.

Artikel 2: doelstellingen
Het LOK geeft als gemeentelijke adviesraad aan het lokaal bestuur minstens advies:
 • bij de opmaak van het lokaal beleidsplan kinderopvang en de eventuele bijsturingen ervan. Wanneer het lokaal sociaal beleidsplan, of wijziging ervan, ter goedkeuring wordt voorgelegd aan het lokaal bestuur, wordt het advies van het LOK met betrekking tot het lokaal beleid kinderopvang, daarbij gevoegd;
 • over de uitvoering van het lokaal beleidsplan kinderopvang en eventuele bijsturingen ervan. In deze heeft het LOK een opdracht inzake beleidsopvolging en -evaluatie en bewaakt het de dwarsverbindingen naar beleidsplannen uit aanverwante beleidsdomeinen;
 • met betrekking tot de uitbouw van opvangvoorzieningen binnen de gemeente. Het LOK kan daarbij ook vragen aan het lokaal bestuur dat het het initiatief neemt om de Vlaamse overheid te informeren en adviseren over de uitbouw van de opvangvoorzieningen in de gemeente.
Het lokaal bestuur kan het LOK steeds aanvullende opdrachten geven.

Artikel 3: samenstelling
Het LOK is samengesteld uit stemgerechtigde en niet-stemgerechtigde leden. Gemeenteraadsleden, leden van de OCMW-raad en leden van het college van burgemeester en schepenen kunnen geen stemgerechtigd lid zijn van het lokaal overleg kinderopvang.
Hoogstens 2/3de van de stemgerechtigde leden zijn van hetzelfde geslacht.

Het LOK is samengesteld uit minstens:
 • een vertegenwoordiging van de erkende lokale actoren kinderopvang
  Onder vertegenwoordiging van erkende lokale actoren kinderopvang wordt verstaan: al wie plaatselijk een functie vervult in de opvang van kinderen en al wie invulling geeft aan de vrije tijd van kinderen voor en zolang ze naar de basisschool gaan.
 • een vertegenwoordiging van de gebruikers
  Onder vertegenwoordigers van gebruikers wordt verstaan: een vertegenwoordiging van een organisatie die representatief is voor de gebruikers inzake kinderopvang en individuele gebruikers. Het aantal individuele gebruikers mag evenwel niet hoger liggen dan 1/3de van het totale aantal stemgerechtigde leden.
 • een vertegenwoordiging van het lokaal bestuur.
De concrete samenstelling van het LOK wordt bijgevoegd bij de statuten.

Een stemgerechtigd lid van het LOK:
 • moet behoren tot één van de in a, b, of c beschreven groepen
 • moet geregistreerd zijn als lid van het LOK
 • mag geen lid zijn van de gemeente- of OCMW-raad of van het college van burgemeester en schepenen.
Als niet-stemgerechtigd lid van het LOK worden volgende personen aangeduid:
 • de afgevaardigde van Kind & Gezin
 • de schepen bevoegd voor kinderopvang
 • de OCMW-voorzitter
 • maximaal 1 afgevaardigde per politieke fractie, vertegenwoordigd in de gemeenteraad
 • deskundigen.
Het LOK kan steeds inhoudelijke werkgroepen oprichten en ontbinden. Elk lid van het LOK kan aan elk van deze werkgroepen deelnemen. De werkgroepen brengen steeds verslag uit aan het LOK.

Artikel 4: procedure voor aanduiding leden
Bij het begin van elke gemeentelijke bestuursperiode worden alle lokale actoren en gebruikersorganisaties die recht hebben op een vertegenwoordiging in het LOK door het gemeentebestuur aangeschreven en geïnformeerd over de opdrachten en de interne werking van het LOK. Hierbij worden ze uitgenodigd om maximaal twee kandidaat-leden voor te stellen voor het LOK.

Tevens wordt door het gemeentebestuur een oproep gericht aan individuele gebruikers om zich bij de bevoegde ambtenaar kandidaat te stellen.

Het is de gemeenteraad die definitief de samenstelling van het LOK vastlegt.

Na installatie kunnen de kandidaat-leden zich ook zelf melden bij de bevoegde ambtenaar. Een kandidatuur moet voldoen aan de voorwaarden opgesomd in deze statuten en wordt besproken op het LOK. De beslissing over de kandidatuur wordt ter kennisname meegedeeld aan het gemeentebestuur.

Het lidmaatschap van het LOK is geldig tot uiterlijk 6 maanden na de start van de nieuwe bestuursperiode. Mocht de samenstelling van het LOK na de start van een nieuwe bestuursperiode om één of andere reden worden uitgesteld, dan blijven de oude leden in functie tot de nieuwe samenstelling door de gemeenteraad is vastgesteld.

Aan het mandaat van stemgerechtigde leden komt voortijdig een einde:
 • door het ontslag van de betrokkene zelf
 • door het opnemen van een politiek mandaat binnen de gemeente
 • door het verdwijnen van de organisatie, dienst of voorziening zelf
 • door het verdwijnen van de link tussen de betrokkene en de organisatie, dienst of voorziening die hij/zij vertegenwoordigt in het LOK.

Een ontslag wordt door de betrokkene zelf of de organisatie, dienst of voorziening die hij/zij vertegenwoordigt, schriftelijk en gemotiveerd bezorgd aan de secretaris van het LOK. Dit ontslag wordt ter kennisname meegedeeld aan het gemeentebestuur.

Wanneer het mandaat van een stemgerechtigd lid ten einde komt, kan in zijn vervanging worden voorzien.

Artikel 5: aanduiding voorzitter en secretaris
Het LOK kiest onder zijn leden een voorzitter en een secretaris. Deze zijn belast met de voorbereidingen van de vergaderingen en het opvolgen van de genomen beslissingen.
De voorzitter heeft geen binding met welke voorziening ook die in de gemeente een opvangfunctie vervult. Kandidaatstelling als voorzitter of secretaris gebeurt mondeling of schriftelijk, ten laatste bij de aanvang van de eerste vergadering.
De voorzitter en de secretaris worden bij afzonderlijke en geheime stemming verkozen via een gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen en mits minstens de helft van de stemgerechtigde leden aanwezig is. Deze functies worden aangeduid voor een periode tot de hersamenstelling van het LOK na de nieuwe bestuursperiode.
Wanneer er geen beslissing kan genomen worden omdat er onvoldoende stemgerechtigde leden aanwezig zijn of er een staking van de stemmen is, wordt een volgende vergadering van het LOK georganiseerd waarop opnieuw gestemd wordt. Bij deze tweede stemming vervalt de voorwaarde van aanwezigheid van ten minste de helft van de stemgerechtigde leden en kan er ongeacht het aantal aanwezige stemgerechtigde leden toch een geldig advies uitgebracht worden.

Artikel 6: werking
Het LOK vergadert minstens 2 maal per jaar. Een extra vergadering kan wanneer de voorzitter, het gemeente- of OCMW-bestuur of één derde van de stemgerechtigde leden van het LOK daarom verzoeken.

De bijeenroeping gebeurt door de voorzitter, schriftelijk en ten minste 5 kalenderdagen voor de vergadering. De uitnodigingsbrief bevat steeds de agenda en het verslag van de vorige vergadering. De agenda wordt bepaald door de voorzitter en de secretaris. Elk lid van het LOK heeft het recht bijkomende punten op de agenda te plaatsen. Deze worden schriftelijk bezorgd aan de secretaris, ten laatste bij de aanvang van de vergadering.

Het is de secretaris die het verslag maakt van de vergaderingen van het LOK. Adviezen bij de opmaak van het lokaal beleidsplan kinderopvang en eventuele bijsturingen ervan, over de uitvoering van het lokaal beleidsplan kinderopvang en eventuele bijsturingen en met betrekking tot de uitbouw van opvangvoorzieningen binnen de gemeente en/of voorstellen van het LOK aan het gemeentebestuur, worden ondertekend door de voorzitter en de secretaris bezorgd aan het gemeentebestuur.

Beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van de aanwezige stemgerechtigde leden. Ieder effectief lid of zijn plaatsvervanger beschikt over één stem.

Door het publiek kunnen de (samenvattingen van) verslagen van het LOK en de uitgebrachte adviezen geraadpleegd worden op de website van de gemeente en kan ook een afschrift van het verslag gevraagd worden bij de gemeentesecretaris. Het lokaal bestuur stelt de relevante documenten zoals de statuten, het huishoudelijk reglement en/of de afsprakennota van het LOK en de verslagen van de vergaderingen ook ter beschikking van Kind & Gezin.

De gemeenteraad waakt erover dat de nodige middelen en informatie ter beschikking worden gesteld voor de vervulling van de adviestaak van het LOK.

Via de notulen van de gemeenteraad zal het LOK geïnformeerd worden over de houding van de gemeenteraad ten aanzien van het door het LOK geformuleerde advies.