Naar inhoud

Praktisch

Jeugddienst
Gemeentelaan 60
2381 Ravels
tel. 014 65 41 72
fax 014 65 94 68
e-mail

Openingstijden

DagOpeningsuren
Maandag09.00-12.00 uur
Dinsdag09.00-12.00 uur
17.00-19.00 uur
Woensdag09.00-12.00 uur
13.30-15.00 uur*
*uitgezonderd
juli en augustus
Donderdag09.00-12.00 uur
Vrijdag09.00-12.00 uur

Informatie voor personen/verenigingen die lokalen of gronden ter beschikking stellen

Verenigingen of personen die hun lokalen of gronden ter beschikking stellen voor overnachting aan verenigingen, moeten uiteraard bepaalde regels volgen. De veiligheid van de personen die op kamp komen, mag immers niet in het gedrang komen.

Volgende bepalingen zijn opgenomen in het uniform gemeentelijk politiereglement.

Deel 1: Algemene bepalingen

Artikel 1
Zonder vergunning van de burgemeester is het verboden om occasioneel zijn gebouwen of terreinen ter beschikking te stellen voor overnachtingen aan verenigingen zoals jeugd- en sportverenigingen.

Artikel 2
De aanvraag bedoeld in het vorig artikel wordt gericht aan de burgemeester. In bijlage aan de aanvraag wordt een plan gevoegd met vermelding van het gebouw of terrein met hun liggingen, hun inrichtingen en dergelijke.

Artikel 3
De vergunning wordt door de burgemeester slechts verleend na grondig onderzoek en gunstig verslag van de brandweer. Deze vergunning dient jaarlijks hernieuwd te worden.

Artikel 4
De vergunninghouder is steeds verplicht toegang te verschaffen aan hulp- en ordediensten voor die terreinen of gebouwen waarvoor de vergunning is bestemd.

Artikel 5
De vergunninghouder is eveneens verplicht te voldoen aan de voorwaarden vermeld in de vergunning.

Artikel 6 : Strafsanctie
Inbreuken op de artikelen 1, 4 en 5 worden gestraft met een gemeentelijke administratieve geldboete van maximum 250,00 EUR.

Artikel 7
Het college van burgemeester en schepenen kan steeds, conform artikel 119 bis § 4 van de nieuwe gemeentewet, de vergunning bedoeld in artikel 3 schorsen of intrekken indien de voorwaarden van de vergunning niet nageleefd worden.

Deel 2: Specifieke bepalingen voor kampvuren

Artikel 8
8.1. Elk kampvuur moet minstens twee weken vooraf gemeld worden aan het gemeentebestuur, de brandweer en de lokale politie.
8.2. Voor elk kampvuur in of in de onmiddellijke omgeving van een bosgebied of een natuurgebied, moet minstens twee weken vooraf een machtiging gevraagd worden aan het Agentschap voor Natuur en Bos Antwerpen.

Artikel 9
De terreinen waarop het kampvuur gehouden wordt, zijn te allen tijde toegankelijk voor voertuigen van hulp- en nooddiensten.

Artikel 10
De inrichter van een kampvuur moet stipt gevolg geven aan de aanbevelingen en richtlijnen van de brandweer en de lokale politie.

Artikel 11
Inbreuken op de artikelen 8, 9 en 10 worden gestraft met een gemeentelijke administratieve geldboete van maximum 250,00 EUR.