Naar inhoud

Praktisch

Jeugddienst
Gemeentelaan 60
2381 Ravels
tel. 014 65 41 72
fax 014 65 94 68
e-mail

Openingstijden

DagOpeningsuren
Maandag09.00-12.00 uur
Dinsdag09.00-12.00 uur
17.00-19.00 uur
Woensdag09.00-12.00 uur
13.30-15.00 uur*
*uitgezonderd
juli en augustus
Donderdag09.00-12.00 uur
Vrijdag09.00-12.00 uur

Statuten

Artikel 1
Onder de benaming “Gemeentelijke Jeugdraad Ravels” (verder afgekort als GJR) wordt in de gemeente Ravels een Gemeentelijke Jeugdraad opgericht.

Artikel 2
De GJR heeft haar maatschappelijke zetel in het gemeentehuis, Gemeentelaan 60, 2381 Ravels.

Artikel 3
De GJR is een adviesraad en heeft tevens tot doel het coördineren, stimuleren en organiseren van activiteiten en diensten in het belang van de jeugd, jeugdverenigingen, sociale, maatschappelijke en culturele aangelegenheden, dit in de breedste zin van het woord.
De GJR wil eveneens bij kinderen en jongeren de interesse voor het gemeentebeleid bevorderen en inspraak stimuleren.
De GJR zal op eigen initiatief of op vraag van het gemeentebestuur adviezen uitbrengen. Telkens wanneer het gemeentebestuur beslissingen voorbereidt i.v.m. het jeugdbeleid, zal het de GJR om advies vragen.
De concrete doelstellingen en taken zijn ondermeer de volgende:
 • Het geven van advies, hetzij op eigen initiatief, hetzij op verzoek, aan de gemeentelijke overheid inzake jeugdaangelegenheden en inzake planning en bouw van jeugdlokalen, en deelnemen aan het beheer van deze infrastructuur, overeenkomstig de terzake geldende wetgeving.
 • Het coördineren van de activiteiten door het tot stand brengen van overleg en samenwerking tussen de jeugdverenigingen, jeugddiensten en jeugdinstellingen.
 • De uitwisseling van informatie tussen de GJR en andere gemeentelijke adviesraden.
 • De deelname aan geregeld gezamenlijk overleg met andere bestaande afzonderlijke raden voor culturele aangelegenheden.
Artikel 4
De algemene vergaderingen van de GJR zijn openbaar, waarin de voorzitter iedereen recht van spreken kan geven.

Artikel 5
De structuur van de GJR bestaat uit de volgende delen:
 • algemene vergadering
 • dagelijks bestuur
 • werkgroepjes
 • denkgroepjes.
Artikel 6
De algemene vergadering van de GJR is samengesteld uit de volgende leden:

stemgerechtigde leden:

 • 2 afgevaardigden, 2 plaatsvervangers per Ravelse jeugd- of jongerenorganisatie, erkend door de staat en/of provincie en/of de jeugdraad zelf;
 • 2 afgevaardigden, 2 plaatsvervangers per jeugdactiegroep welke in Ravels actief is en erkend door de GJR;
 • geïnteresseerde jongeren die worden gecoöpteerd door de algemene vergadering van de GJR.

waarnemende leden:
de gemeentelijke jeugdconsulent, de schepen van jeugd, genodigden, afgevaardigden van de gemeentelijke sportraad en gemeentelijke cultuurraad.

Artikel 7
De jeugd- of jongerenvereniging of jeugdactiegroep duidt zelf in volle vrijheid haar afgevaardigden en plaatsvervangers aan. Deze afgevaardigden en plaatsvervangers moeten echter voldoen aan de volgende voorwaarden:
 • actief betrokken zijn bij de groep die zij vertegenwoordigen
 • minstens 16 jaar oud zijn en de leeftijd van 30 jaar niet overschreden hebben
 • geen politiek mandaat uitoefenen.
Artikel 8
Aan het lidmaatschap van de algemene vergadering van de GJR wordt een einde gesteld:
 • door niet meer te voldoen aan de voorwaarden, gesteld in artikel 7
 • door intrekking van hun opdracht door de jeugd, jongerenvereniging of jeugdactiegroep welke zij vertegenwoordigen.
Deze intrekking moet schriftelijk en gemotiveerd aan het dagelijks bestuur worden toegezonden.
 • door het ontslag van de betrokkene zelf, uit de GJR zelf of uit de jeugd-, jongerenvereniging of jeugdactiegroep die hij/zij vertegenwoordigt. Dit ontslag moet schriftelijk aan het dagelijks bestuur meegedeeld worden door de betrokkene zelf of door de groep die hij/zij vertegenwoordigt.
 • door 3 opeenvolgende wettelijke afwezigheden. Het dagelijks bestuur zal de afwezigheden vaststellen en het ontslag aan de GJR voorstellen, die de beslissing meedeelt aan de betrokkene en de groep welke hij/zij vertegenwoordigt.
Artikel 9
Een mandaat loopt van 1 september tot 31 augustus. Vóór 31 augustus van het werkingsjaar moeten de afgevaardigden voor het volgende werkingsjaar doorgegeven worden aan het dagelijks bestuur van de GJR.

Artikel 10
De schepen onder wiens bevoegdheid het jeugdbeleid valt en de jeugdconsulent zijn in hoofde van hun functie waarnemend lid van de algemene vergadering van de GJR. Ook de gemeentelijke cultuurraad en de gemeentelijke sportraad mogen elk één afgevaardigde aanstellen. Zij zijn echter niet stemgerechtigd.

Artikel 11
Om geldig te kunnen vergaderen, moet de meerderheid van de leden van de algemene vergadering van de GJR aanwezig zijn. Indien niet aan deze voorwaarde is voldaan, kan een volgende algemene vergadering, ongeacht het aantal aanwezigen, geldig beslissen over diezelfde agenda.

Artikel 12
Alle beslissingen van de algemene vergadering worden met een gewone meerderheid genomen. Indien er een advies geformuleerd moet worden over de wijziging van de statuten echter, is een meerderheid van 2/3 van de aanwezige stemgerechtigde leden vereist.

Artikel 13
De algemene vergadering van de GJR wordt bijeengeroepen door het dagelijks bestuur. De vergaderingen zullen ten minste 6 maal per jaar plaatsvinden en ook telkens wanneer ten minste 1/3 van de leden er schriftelijk om vragen. De uitnodigingen moeten de dagorde vermelden en worden ten minste 1 week op voorhand bezorgd.

Artikel 14
Het dagelijks bestuur, bestaande uit maximaal 9 leden, waaronder 1 voorzitter, 2 ondervoorzitters, 1 penningmeester, 1 secretaris en maximaal 4 bestuursleden, wordt voor 1 werkingsjaar verkozen. De leden van het dagelijks bestuur zijn herkiesbaar. Ook tijdens de algemene vergadering van de GJR nemen deze bestuursleden hun functie waar. Er wordt gestreefd naar een evenwichtige verdeling der leden onder de drie deelgemeenten.

Artikel 15
Het dagelijks bestuur wordt met 2/3 meerderheid gekozen door de algemene vergadering. Wordt deze meerderheid na 2 stemmingen niet bereikt, dan worden de leden bij gewone meerderheid gekozen. De verkiezing van het dagelijks bestuur gebeurt d.m.v. geheime stemming.

Artikel 16
Alle kandidaturen voor het dagelijks bestuur moeten binnengebracht worden bij de jeugdconsulent. Hij zal de verkiezingen ook voorzitten.

Artikel 17
De GJR laat de mogelijkheid tot werking van werkgroepjes en denkgroepjes toe.

Artikel 18
Het krediet voor de werkingstoelage van de jeugdraad wordt jaarlijks door de gemeenteraad in de gemeentebegroting voorzien. De normale administratiekosten worden gedragen door het gemeentebestuur.

Artikel 19
Een huishoudelijk reglement kan de procedures i.v.m. opstelling van de agenda en dergelijke bepalen.

Artikel 20
Erkenning van de GJR houdt in dat het gemeentebestuur de GJR zal ondersteunen door:
 • op de gemeentelijke begroting jaarlijks een budget voor financiering van de werking op te nemen; de controle op aanwending van het budget zal gebeuren door het college van burgemeester en schepenen;
 • administratieve en logistieke ondersteuning door de gemeentelijke diensten te verzorgen, alsook een ambtenaar ter beschikking te stellen voor het bijwonen van de algemene vergaderingen van de GJR en om de secretariaatswerkzaamheden waar te nemen; de concrete uitwerking hiervan zal gebeuren door het college van burgemeester en schepenen na overleg met de GJR.
Artikel 21
Elk jaar worden de rekeningen van het afgelopen werkjaar voorgelegd aan de algemene vergadering.
De kasgelden worden bewaard door de penningmeester. Jaarlijks, acht dagen vóór de algemene vergadering zien twee commissarissen de kasgelden en de rekeningen na. Zij brengen aan de algemene vergadering verslag uit.