Naar inhoud

Missie

Elke persoon heeft volgens artikel 1 van de OCMW-wet recht op maatschappelijke dienstverlening. Deze heeft tot doel eenieder in de mogelijkheid te stellen een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid.

 

In het kader van de opstelling van het Lokaal Sociaal beleidsplan werd de missie van het lokaal bestuur door het gemeentebestuur en het OCMW-bestuur als volgt gedefinieerd:

 

Het OCMW en het gemeentebestuur van Ravels streven, in samenwerking met de lokale actoren, naar een maximale toegankelijkheid van de individuele sociale dienstverlening voor alle inwoners met een hulpvraag, met een bijzondere aandacht voor kansarme groepen, groepen die met uitsluiting bedreigd zijn en zorgbehoevende bejaarden.

Het lokaal bestuur van Ravels wil een laagdrempelige, professionele, kwalitatieve, cliëntgerichte,  geïntegreerde eerstelijnsdienst en hulpverlener zijn door in te spelen op de behoeften van mensen en tevens de mogelijkheid tot doorverwijzing aan te bieden.

 

Bovendien wil het lokaal bestuur de toegang tot de andere sociale grondrechten: recht op arbeid, recht op sociale zekerheid, recht op huisvesting, recht op onderwijs,recht op de bescherming van een gezond leefmilieu en recht op culturele en maatschappelijke ontplooiing, voor alle inwoners bevorderen. Door een coördinerend optreden streeft het lokaal bestuur er naar dat alle nodige welzijnsvoorzieningen aanwezig zijn in onze gemeente of neemt zelf initiatief tot uitbouw van de nodige welzijnsvoorzieningen.